สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและร่วมกิจกรรม (Member registration)
Username*
Password*
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
Repeat Password*
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
ชื่อ-นามสกุล*
(Name-Lastname)

(ต้องตรงกับบัตรประชาชน/นักเรียน/as shown in your passport)
ปีเกิด (Birth year)*
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร*
(Shipping Address)
โทรศัพท์มือถือ*
(Mobile Phone)
อีเมล์*
(Email)
 
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง เพราะข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง (Please check the accuracy of the information provided as it cannot be changed at a later time.)* จำเป็นต้องกรอก (Required field)